การชำระเงินมัดจำ การเลื่อนวันศัลยกรรม และยกเลิกวันศัลยกรรม

คำศัพท์

วันที่ชำระเงินมัดจำ คือ วันที่คลินิกได้รับเงินมัดจำ 20% (อย่างต่ำ) จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมดที่ตกลงไว้กับคลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิ

วันศัลยกรรม คือ วันที่ที่คนไข้และคลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิตกลงกันไว้ว่าคนไข้จะรับการศัลยกรรมในวันดังกล่าว โดยคนไข้ไม่สามารถจองวันศัลยกรรมล่วงหน้าเกิน 1 ปีได้จากวันที่ปัจจุบัน

คลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาหรือวันที่ศัลยกรรมโดยกำหนดการใหม่จะห่างจากเดิมเพียงเล็กน้อย เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ คลินิกศัลยกรรมความงามนายแพทย์เชฏฐวุฒิจะแจ้งให้คนไข้ทราบล่วงหน้า ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อการศัลยกรรม แผนการเดินทาง และระยะเวลาการพักฟื้นของคนไข้อย่างแน่นอน

ราคาปัจจุบัน คือ ราคาที่คลินิกประกาศออกไปล่าสุด ราคาของแต่ละหัตถการจะได้รับการตรวจสอบและอาจต้องถูกเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบรับการต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มสูงขึ้น โดยจะมีการตรวจสอบราคาของแต่ละหัตถการในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนตุลาคมของทุกปี

คนไข้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาจะได้รับการแจ้งราคาใหม่ให้ทราบ

 

นโยบายการชำระเงินมัดจำ:

คนไข้ต้องชำระเงินมัดจำ 20% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมดเพื่อเป็นการจองวันศัลยกรรมที่ต้องการ

จำนวนเงินมัดจำที่คนไข้ต้องจ่ายขึ้นอยู่กับราคาศัลยกรรม ณ วันที่คนไข้ทำการจองวันศัลยกรรม

หากวันที่ทำการชำระเงินมัดจำและวันศัลยกรรมอยู่ภายในปีเดียวกัน คนไข้จะไม่ได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับขึ้น

หากวันที่ทำการชำระเงินมัดจำและวันศัลยกรรมอยู่คนละปี คนไข้อาจได้รับผลกระทบจากราคาที่ปรับขึ้น คนไข้จะได้รับอีเมล์แจ้งราคาที่ปรับขึ้นล่วงหน้าประมาณ 3 เดือน

 

นโยบายการเลื่อนวันศัลยกรรม:

  1. A. เลื่อนวันศัลยกรรม เนื่องจากเหตุผลส่วนตัวของคนไข้

คนไข้สามารถเลื่อนวันศัลยกรรมได้เพียง 1 ครั้ง และต้องนัดหมายวันศัลยกรรมใหม่ภายใน 1 ปี นับจากวันศัลยกรรมเดิม

แจ้งเลื่อนล่วงหน้ามากกว่า 90 วันก่อนวันศัลยกรรม - ไม่มีค่าปรับ

แจ้งเลื่อนล่วงหน้า 45 – 90 วันก่อนวันศัลยกรรม - ค่าปรับ 10% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด

แจ้งเลื่อนล่วงหน้าน้อยกว่า 45 วันก่อนวันศัลยกรรม - ค่าปรับ 15% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด

เมื่อหักค่าปรับจากเงินมัดจำของคนไข้แล้วจำนวนเงินมัดจำคงเหลือต่ำกว่า 20% ของค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด คนไข้ต้องทำการชำระเงินมัดจำเพิ่มเติมให้ครบ 20% ภายใน 30 วันหลังจากมีการแจ้งเลื่อนวันศัลยกรรมเพื่อทำการจองวันศัลยกรรมใหม่ที่ต้องการ

เงินจำนวน 20% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมดจะถูกหักเป็นค่าปรับจากเหตุการณ์ต่าง ๆ ดังนี้

  1. คนไข้ไม่เลือกวันศัลยกรรมใหม่ และ/หรือไม่สามารถจองวันศัลยกรรมใหม่ได้ด้วยการชำระเงินมัดจำให้ครบ 20% หลังการแจ้งเลื่อนวันศัลยกรรมภายใน 30 วัน
  2. คนไข้ยกเลิกวันศัลยกรรมใหม่ที่เลือกไว้ หลังจากที่วันดังกล่าวถูกตกลงไว้แล้ว
  3. คนไข้ไม่มาแสดงตัวเพื่อรับการศัลยกรรมในวันศัลยกรรมใหม่ที่เลือกไว้

 

  1. เลื่อนวันศัลยกรรม เนื่องจากไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือในวันรับคำปรึกษาได้

ค่าใช้จ่ายที่เหลือในการทำศัลยกรรมต้องถูกชำระอย่างครบถ้วน ก่อนหรือ ณ วันที่คนไข้มารับคำปรึกษาจากนายแพทย์เชฏฐวุฒิ ซึ่งเป็นการรับคำปรึกษาก่อนวันผ่าตัดเพื่อแนะนำถึงการเตรียมตัวสำหรับการศัลยกรรม ไม่ใช่วันที่คนไข้มารับคำปรึกษาครั้งแรก

หากคนไข้ไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายที่เหลือในวันดังกล่าวได้ คนไข้ต้องเลื่อนวันศัลยกรรมออกไป และถูกหักค่าปรับ 20% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด โดยคนไข้ต้องเลือกวันศัลยกรรมใหม่ภายใน 2 เดือนนับจากวันศัลยกรรมเดิม และขึ้นอยู่กับตารางของนายแพทย์เชฏฐวุฒิ

 

นโยบายการยกเลิก:

แจ้งยกเลิกล่วงหน้ามากกว่า 6 เดือนก่อนวันศัลยกรรม – ค่าปรับ 5% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด

แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 4 - 6 เดือนก่อนวันศัลยกรรม – ค่าปรับ 10% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด

แจ้งยกเลิกล่วงหน้า 2 – 4 เดือนก่อนวันศัลยกรรม – ค่าปรับ 15% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด

แจ้งยกเลิกล่วงหน้าน้อยกว่า 2 เดือนก่อนวันศัลยกรรม – ค่าปรับ 20% จากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด

แจ้งยกเลิก 1 อาทิตย์ก่อนวันศัลยกรรม - ค่าปรับเต็มจำนวนจากค่าใช้จ่ายการศัลยกรรมทั้งหมด